Video

Terima Kasih Cikgu…

Advertisements
By studentcreative2012 Posted in Lain-lain

Teori Kecerdasan Pelbagai

TEORI KECERDASAN PELBAGAI

1.      Konsep

Teori Kecerdasan Pelbagai adalah berdasarkan pada pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan pada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya yang tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini kerana kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Definisi kecerdasan pelbagai yang diberikan oleh Gardner (1983) adalah kepakaran kecerdasan manusia seharusnya mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah, menangani masalah sesuai dengan masa dan tempat dan menghasilkan output yang efektif.

“An intelligence is the ability to solve problems, or to create products that are valued within one or more cultural setting”

(Gardner 1983)

Kecerdasan Pelbagai yang mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).

Teori Kecerdasan Pelbagai mempunyai pengaruh signifikan dalm pendidikan serta membawa kesan penting pembelajaran organisasi. Gardner mengatakan bahawa pendidikan tradisional dengan proses pengujian tradisional (ujian IQ) telah mengabaikan kecerdasan pelbagai manusia. Menurut beliau, kebanyakan ujian IQ hanya mengukur kebolehan verbal atau bahasa dan pemikiran logical atau matematik. Kemahiran lain seperti sosial, interpersonal dan emosi yang membolehkan manusia berfungsi dengan berkesan telah dikecualikan daripada ujian IQ tradisional.

Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Gardner (2000) mendasari dua prinsip asas iaitu manusia mempunyai kecerdasan yang pelbagai dan semua orang dapat mengembangkan kesemua kecerdasan ini ke satu tahap yang kompeten. Teori ini hasil daripada kajian beliau yang dijalankan terhadap pelbagai lapisan masyarakat yang mempunyai pelbagai kriteria tersendiri dalam kalangan kanak-kanak biasa dan kanak-kanak istimewa. Menurut Howard Gardner, kecerdasan tidak boleh diwarisi semata-mata dan kecerdasan boleh dipengaruhi oleh budaya, persekitaran, peluang pendidikan, makanan, suasana pembelajaran dan lain-lain. Teori Kecerdasan Pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner lebih kepada aspek kognitif dan perkembangan psikologi, antrapologi dan sosiologi dalam menjelaskan kecerdasan manusia. Pada mulanya teori ini terdiri daripada tujuh kecerdasan tetapi pada tahun 1999, dua lagi kecerdasan dimasukkan ke dalam teori ini.

Pendapat yang dikemukakan oleh Howard Gardner menunjukkan bahawa kecerdasan seseorang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan. Menurut Gardner, setiap individu mempunyai tahap kecerdasan yang  berbeza kecerdasan dan kecerdasan  tersebut boleh ditingkatkan dengan pendidikan melalui aktiviti yang bersesuian. Dalam konteks pendidikan guru memainkan peranan penting untuk merancang  aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya dapat memenuhi keperluan kecerdasan iaitu yang terdiri daripada sembilan kecerdasan yang diperkenalkan oleh Gardner.

2.      Pelopor

Howard Gardner

Howard Gardner seorang ahli psikologi perkembangan yang terkenal mendapat pendidikan di Universiti Harvard. Beliau telah menulis banyak buku berkenaan dengan psikologi perkembangan yang mengetengahkan kerja-kerjanya dalam bidang perkembangan kreativiti di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Gardner juga sangat dikenali melalui hubungannya dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan perkembangan artistik. Minatnya dalam kreativiti bermula pada awal tahun 1970-an semasa beliau mengkaji perhubungan seni dan perkembangan manusia. Bukunya Artful Scribbles yang dihasilkan dalam tahun 1980 mengkaji kehebatan kreativiti di kalangan kanak-kanak dan kreativiti ini berkurangan apabila kanak-kanak itu menjadi semakin matang. Gardner membuat kesimpulan bahawa pada peringkat akhir permulaan kanak-kanak tersebut, mereka lebih memberi perhatian kepada kemahiran linguistik mereka yang kian berkembang dan tidak lagi berminat untuk berkomunikasi dalam bentuk nonverbal seperti melukis.

Sebagai seorang ahli psikologi pendidikan, Gardner adalah lebih dikenali melalui sumbangannya dalam bidang perkembangan intelektual dengan teorinya yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence). Penyelidikan Gardner berkisar di sekitar kemahuannya untuk melepaskan diri daripada ujian-ujian dan kolerasi antara ujian-ujian dan memandang di sebalik sumber informasi semulajadi tentang bagaimana manusia di dunia memperkembangkan kemahiran-kemahiran yang penting untuk kehidupan mereka.

Dalam penerbitannya pada tahun 1983, bukunya Frames of Mind menjadi titik permulaan kejutan bagi pendidik. Dalam buku yang berpengaruh ini Gardner melayari pelbagai sifat kecerdasan manusia. Beliau menunjukkan terdapatnya tujuh kecerdasan manusia yang boleh dibahagikan dalam tiga kumpulan iaitu kecerdasan berdasarkan perkaitan objek yang melibatkan matematik dan logik, kecerdasan tanpa objek yang melibatkan muzik dan bahasa dan kecerdasan personal atau persepsi psikologikal yang kita dan orang lain miliki. Masalah yang diketengahkan oleh Gardner ialah sistem pendidikan kita tidak bersedia untuk memenuhi keperluan semua kecerdasan manusia dan mengenepikan keperluan perkembangan beberapa perkara yang berkaitan dengannya.

Gardner berjuang untuk membuktikan bahawa kecerdasan yang berasaskan aras kesatuan bukan merupakan satu ukuran keupayaan intelektual seseorang yang sempurna. Gardner mendakwa bahawa teori Kecerdasan Pelbagai mengetengahkan fakta bahawa manusia wujud dalam satu konteks yang pelbagai dan konteks ini digunakan untuk membajai kelainan-kelainan susunan dan himpunan kecerdasan. Gardner seterusnya menggunakan teori Kecerdasan Pelbagai dalam bukunya The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach (1991). Dalam buku ini beliau membincangkan pelbagai gaya pembelajaran dan menyarankan supaya meninggalkan pendekatan pintas dalam bidang pendidikan untuk mendidik semua kanak-kanak dan melihatnya mudah untuk belajar secara tradisional.

Dr. Howard Gardner menerima MacArthur Prize Fellowship pada tahun 1981 di Harvard Universiti. Beliau merupakan murid kepada Piaget. Beliau tidak bersetuju dengan pendapat Piaget yang dianggapnya mempunyai pandangan yang sempit terhadap kecerdasan manusia. Gardner menilai semula teori-teori yang dikemukan oleh Piaget sebagai “too narrow a notion of how the human mind works.” Beliau tidak mempercayai kewujudan satu bentuk kognitif yang menguasai semua bentuk pemikiran manusia. Gardner memerhatikan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan manusia dan setiap satu kecerdasan itu mempunyai keupayaan intelektual yang tersendiri.

Seterusnya, Gardner menulis tentang pemerhatiannya terhadap kepelbagaian kecerdasan yang kemudiannya telah dijadikan buku seminar dalam komuniti pendidikan, Rangka Minda yang telah diterbitkan dalam tahun 1983. Teori Kecerdasan Pelbagai yang dicadangkan dalm bukunya telah menjadi pusat perbincangan dan sebagai rangka kerja bagi strategi pendidikan kini yang menjana kejayaan dalam mempertingkatkan pencapaian para pelajar. Gardner menyebut walaupun ia tidak semestinya bergantung sesame sendiri, namun kecerdasan tersebut kerap beroperasi secara berasingan. Setiap individu yang normal memiliki kadar yang berbeza-beza terhadap setiap satu daripada kecerdasan ini, tetapi cara-cara bagaimana kecerdasan itu bergabung dan bercampur adalah berbagai-bagai sama seperti bagaimana muka dan personaliti individu tersebut berbeza-beza.

Dr. Gardner ialah Pengarah bersama Project Zero dan Pofesor Pendidikan di Sekolah Pendidikan Siswazah Harvard. Beliau juga adalah Profesor Pendidikan Tetamu di Jabatan Neorologi di Universiti Boston di bahagian Sekolah Perubatan dan pakar penyelidik psikologi Pusat Perubatan Pentadbiran Vateran Boston. Dr. Gardner telah menghasilkan pelbagai penulisan yang berkaitan dengan minda manusia seperti The Mind’s New Science, To Open Minds, The Unshooled Mind, Multiple Intelligences, Creating Minds dan Leading Minds.

Bagi Gardner (1993), kecerdasan melibatkan kebolehan menyelesaikan masalah atau fesyen produk yang merupakan kesan dalam budaya atau komuniti tertentu. Beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa kita boleh mempelajari tentang kecerdasan dengan mengkaji bagaimana manusia menjawab soalan-soalan ujian. Bagi Gardner, kita hanya boleh belajar tentang kecerdasan dengan mengkaji proses kognitif yang digunakan oleh manusia apabila mereka menyelesaikan masalah budaya yang penting atau mencipta produk budaya yang penting.

Gardner telah mengenalpasti tujuh kecerdasan yang terlibat dalam penyelesaian masalah dan beliau mempercayai kesemua tujuh kecerdasan ini boleh diajarkan di sekolah. Bagi Gardner, penyelesaian masalah adalah penting untuk kecerdasan. Ini adalah konsisten dengan kebanyakkan pengetahuan tradisional terhadap kecerdasan. Bagaimanapun, Gardner menekankan bahawa penyelesaian masalah boleh dipelajari dengan memerhatikan manusia menyelesaikan masalah atau mencipta produk yang penting kepada mereka dan bukan dengan memberikan ujian-ujian yang telah distandardkan. Namun pada 1997, Gardner telah menambah satu lagi kecerdasan iaitu kecerdasan naturalis. Menurut Gardner, setiap insan mempunyai bukan satu tetapi lapan kecerdasan yang berbeza. Pada 1999, Gardner menambahkan “Existential Intelligence” yang berkaitan dengan keadaan kerohanian manusia. Beliau belum bersedia menerima “Spiritual Intelligence” sebagai kecerdasan kesembilan dalm teorinya.

Gardner juga menekankan perkara-perkara yang berkaitan dengan konteks budaya kecerdasan pelbagai. Umpamanya, Gardner (1983) membincangkan keupayaan spatial yang tinggi orang-orang Puluwat yang tinggal di pulau-pulau Caroline yang menggunakan kemahiran-kemahiran ini untuk menjelajahi lautan dengan kenu-kenu mereka. Gardner juga membincangkan keseimbangan kecerdasan personal yang diperlukan dalam masyarakat jepun. Teori Kecerdasan Pelbagai ini berkongsi beberapa idea umum dengan teori-teori lain yang menyentuh kelainan-kelainan individu seperti yang terdapat dalam saranan Carnbach & Snow, Guilford dan Sternberg.

 3.      Sembilan Teori Kecerdasan Pelbagai

3.1.   Logikal Matematik

Kecerdasan ini mempunyai kaitan dengan logik, abstrak, penaakulan, dan nombor. Kebolehan dominan di bahagian kiri otak membolehkan individu menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual. Walaupun ia sering dianggap bahawa mereka yang mempunyai kecerdasan ini secara semula jadi cemerlang dalam bidang matematik, catur, pengaturcaraan komputer dan aktiviti lain yang logik atau berangka, tempat takrif yang lebih tepat kurang penekanan kepada keupayaan matematik tradisional dan lanjut mengenai keupayaan penaakulan, mengenal pasti pola abstrak, pemikiran saintifik dan penyiasatan dan keupayaan untuk melaksanakan penaakulan kiraan. Logikal kompleks berkait rapat kepada kepintaran bendalir dan keupayaan umum.

Individu yang mempunyai kecerdasan logikal matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan yang berbentuk eksplorasi. Individu ini sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling. Individu ini suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. Selain itu, individu ini suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. Contohnya, saintis, jurutera, arkitek dan doctor lazimnya memiliki kecerdasan ini.

3.2.   Spatial / Visual Ruang

Kecerdasan ini memperkatakan tentang penghakiman ruang dan keupayaan untuk menggambarkan dengan mata minda. Kerjaya yang sesuai dengan mereka dengan kepintaran jenis ini termasuk artis, pereka dan arkitek. Individu yang mempunyai ciri-ciri ruang visual ini juga baik dalam puzzle. Keupayaan spatial merupakan salah satu daripada tiga faktor di bawahnya dalam model hierarki kepintaran. Individu ini berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Kecerdasan ruang visual membolehkan individu mempersembahkan idea-idea visual dan ruang berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif.

Kecerdasan ini juga mampu membuat individu selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. Individu yang ruang tingkat kecerdasan ruang visual rendah akan selalu berasa bingung untuk mengingat jalan dan tempat di mana dia tinggal meskipun sudah tinggal di tempat tersebut dalam jangka masa yang agak lama. Individu yang tersesat di dalam perjalanan adalah individu yang mengalami gangguan orientasi ruang. Individu ini termasuk dalam golongan tidak cerdas ruang. Manakala individu yang cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna, membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat.

Individu yang mahir dalam bidang ini seperti juruterbang, ahli pelayaran, angkasawan dan juga termasuk pelukis, arkitek, dan perancang bandar. Contohnya, Azhar Mansor dan Yuri Gagarin.

3.3.   Linguistik

Kecerdasan ini mempunyai kaitan dengan kata-kata, lisan atau bertulis. Orang dengan kecerdasan verbal-linguistik tinggi memaparkan kemudahan dengan kata-kata dan bahasa. Individu ini biasanya yang baik untuk membaca, menulis, bercerita dan menghafal kata-kata bersama-sama dengan tarikh. Individu ini sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Mereka cenderung untuk belajar dengan lebih baik dengan membaca, mengambil nota, mendengar kuliah, dan dengan berbincang dan berdebat mengenai apa yang mereka pelajari. Individu yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik mempelajari bahasa asing dengan mudah kerana mereka mempunyai ingatan yang tinggi lisan dan ingatan, dan kebolehan untuk memahami dan memanipulasi sintaks dan keupayaan struktur. Verbal adalah salah satu kebolehan yang paling tinggi dalam diri kebanyakan individu.

Individu ini pandai berbicara, gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. Kecerdasan jenis ini membolehkan individu tersebut menyimpan pelbagai informasi yang bererti dan berkaitan dengan pemikirannya.

Individu yang mahir dalam bidang ini adalah seperti pengarang, pensyarah, wartawan, penyunting, penyair, penulis skrip dan novelis. Contoh di Malaysia seperti Munshi Abdullah, A.Samad Said dan di luar negara seperti William Shakespeare, dan Enid Blyton.

3.4.   Kinestetik

Unsur-unsur utama badan-kinestetik mengawal gerakan badan seseorang dan kapasiti untuk mengendalikan objek mahir. Gardner memberikan secara terperinci untuk mengatakan bahawa kecerdasan ini juga termasuk rasa masa, rasa yang jelas matlamat tindakan fizikal, bersama-sama dengan keupayaan untuk melatih jawapan supaya mereka menjadi seperti refleks.

Secara teori, orang-orang yang mempunyai kecerdasan badan-kinestetik perlu belajar lebih baik dengan melibatkan pergerakan otot (contohnya bangun dan bergerak ke dalam pengalaman pembelajaran), dan secara amnya baik pada aktiviti-aktiviti fizikal seperti sukan atau tarian. Mereka boleh menikmati bertindak atau membuat persembahan, dan secara umumnya mereka baik di bangunan dan membuat perkara-perkara. Mereka sering belajar dengan lebih baik dengan melakukan sesuatu secara fizikal, dan bukannya dengan membaca atau mendengar tentang hal itu. Mereka yang mempunyai kuat badan-kinestetik perisikan seolah-olah menggunakan apa yang mungkin diistilahkan sebagai memori otot – mereka ingat perkara melalui badan mereka seperti memori lisan.

Kerjaya yang sesuai dengan mereka yang mempunyai kecerdasan ini termasuk atlit, juruterbang, penari, pemuzik, pelakon, pakar bedah, doktor, pembina, pegawai polis dan askar. Walaupun kerjaya ini boleh disalin melalui simulasi maya, mereka tidak akan menghasilkan pembelajaran sebenar fizikal yang diperlukan dalam badan perisikan ini. Contohnya, Shalin Zulkifli, Nicole David, dan Lim Chong Wei.

3.5.   Muzik

Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Individu yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini, baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul dalam daripada gejala alamiah seperti suara manusia, binatang, guruh serta suara-suara yang lain. Individu ini berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. Selain itu, individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik.

Individu ini juga mampu untuk menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. Individu ini pintar melantunkan nada lagu dengan baik, pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma, ketukan, melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Semua orang mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Contohnya, kehebatan P.Ramlee dengan ciptaanya yang evergreen, Manan Ngah, Habsah Hassan, Beethovan, Kitaro, dan Kenny G.

3.6.   Interpersonal

Kecerdasan ini merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan, motivasi, tabiat dan hasrat orang lain. Seterusnya, mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain.

Selain itu, mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi, perasaan, fikiran, tingkah laku dan harapan orang lain. Pada tahap yang mudah, kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan berkesan melalui pembelajaran, bekerjasama dengan rakan sebaya dan mudah terlibat dengan sebuah pergaulan.

Individu yang mahir dalam bidang ini adalah seperti pendakwah, kaunselor, jururunding dan imam. Contohnya, Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah.

3.7.   Intrapersonal

Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri, berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendriri. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Selain itu, mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan, prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari.

Secara keseluruhannya, orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun, tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Orang yang seperti ini akan lebih menyukai belajar secara bersendirian di perpustakaan dan gemar melakukan renungan yang mendalam dan termenung di persekitaran yang sangat sepi. Biasanya individu dengan tingkat kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup.

Disamping itu, mereka juga memiliki kepekaan terhadap perasaan dalam situasi yang sedang berlangsung, memahami diri sendiri dan seterusnya mampu mengendalikan diri dalam situasi konflik. Mereka mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam persekitaran sosial serta mengetahui kepada siapa harus mereka meminta bantuan pada saat-saat yang diperlukan. Contohnya, pemimpin, ahli falsafah, pendeta dan pemikir.

3.8.   Naturalis

Kecerdasan ini mempunyai kaitan dengan memupuk maklumat berkaitan persekitaran semulajadi. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalistik yang tinggi biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna, dan galian dengan mudah. Mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat dalam alam sekitar. Mereka mempunyai tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk binatang. Dengan itu, mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkait antara kehidupan flora dan fauna.

Contohnya termasuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk semula jadi seperti haiwan dan spesis tumbuhan dan batu-batu dan jenis gunung dan pengetahuan yang digunakan semula jadi dalam perladangan, perlombongan, dan lain-lain Kerjaya mereka dengan kecerdasan ini termasuk alamiah, petani dan tukang kebun.

Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalistik akan lebih berkesan kecerdasanya dengan mengadakan aktiviti luar kelas. Ahli biologi, zoology, petani, nelayan, ahli botani, perancang bandar, ahli geologi, dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalistik yang tinggi.

3.9.   Spiritual / Eksistensialisme

Individu yang mempunyai kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang lebih cenderung untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia, erti kehidupan, mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Kecerdasan ini telah diperkenal dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999.

Individu ini mampu menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku falsafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan  yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam.

 4.      Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Teori kecerdasan banyak membantu para guru melaksanaakn tanggungjawab bagi mendidik anak bangsa bagi mendapatkan ilmu pengetahuan.

Terdapat tiga peringkat dalam melaksanakan teori kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara peringkat-peringkat tersebut ialah peringkat padanan, percubaan dan peningkatan.

Pada peringkat pertama, guru perlu memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid. Guru perlu mengenalpasti kecerdasan pelajar-pelajarnya bagi memudahkan proses pembelajaran. Sebagai contohnya, jika majoriti pelajar dalam sesebuah kelas mempunyai kecerdasan kinestetik, maka guru tersebut, perlu melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan seperti melakukan ujikaji, senaman dan sebagainya bagi menarik minat pelajar, walau bagaimanapun aktiviti-aktiviti lain juga perlu bagi mengasah kecerdasan yang dimiliki oleh pelajar. Hal ini di sebabkan pelajar mempunyai kebolehan yang berbeza.

Pada peringkat pertama ini, guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Melalui mengenal pasti ini,  guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi  murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah.

Peringkat kedua bagi melaksanakan atau mengaplikasikan teori kecerdasn pelbagai dalam pengajaran ialah percubaan. Pada peringkat ini, guru perlu memikirkan bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh di aplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran seharian. Terdapat persoalan-persoalan yang membantu para guru bagi meyediakan rancangan pengajaran, melalui verbal-linguistik, melibatkan persoalan bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan , bacaan dan penulisan?. Selain itu, persoalan logik-matematik ialah bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis?. Melalui visual-ruang melibatkan soalan bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik?. Seterusnya elemen muzik, bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi?, elemen kinestetik pula bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti ‘hands-on’?. Di samping itu, elemen interpersonal melibatkan persoalan bagaimanakah saya boleh melibatkan pelajar dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan?, elemen intrapersonal pula bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada pelajar merangsang perasaan kendiri?. Akhir sekali elemen naturalis ialah bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?

Pada peringkat kedua ini juga, guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah. Menghias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan, contohnya, murid yang cenderung kepada verbal-linguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal. Membawa murid keluar dari bilik darjah juga merupakan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar, supaya guru dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing.

Pada peringkat ketiga, iaitu peningkatan, guru perlu mengaitkan teori kecerdasan pelbagai  dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid. Melalui peningkatan ini, murid dapat mengaplikasikan apa yang di ajar dalam hal tertentu. Dalam visual-ruang, murid dapat melakar, membuat peta minda, membayangkan masalah dan penyelesaiannya. Melalui kinestetik pula, murid boleh memanipulasi alat, bahan untuk menyelesiakan masalah. Melalui muzik. murid memahami ritma, harmoni, mengenal pasti  masalah dan penyelesaiannya. Peningkatn dari segi interpersonal pula, murid  mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannya. Peningkatan intrapersonal, murid membuat refleksi secara mendalam berasaskan pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya. Akhir sekali, naturalis, murid menggunakan contoh daripada alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya.

Melalui peningkatan kecerdasan pelajar. Kreatviti dan inovasi dapat di cungkil daripada pelajar. Pelajar juga dapat memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara serta mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan. Aktiviti bilik darjah boleh dipelbagaikan dengan menggunakan strategi Teori Kecerdasan Pelbagai untuk peningkatan perkembangan kognitif mengikut Taksonomi Bloom.

 5.      Kelebihan-Kelebihan Menggunakan Teori Kecerdasan Pelbagai .

Teori kecerdasan pelbagai adalah salah satu konsep yang baru diperkenalkan. Teori ini dilihat adalah sangat baik untuk diaplikasikan dalam psikologi pendidikan. Teori kecerdasan pelbagai ini adalah sangat fleksibel dimana ia boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kesemua mata pelajaran yang terdapat di sekolah kerana ia tidak terhad atau menjerumus kepada satu-satu mata pelajaran sahaja contohnya terhad kepada mata pelajaran matematik.

Teori kecerdasan ini mengiktiraf kesemua kecerdasan yang terdapat pada manusia,dan ia mempunyai kelebihan apabila diaplikasikan dalam pendidikan. Antara kelebihan dan kepentingan penggunaan kecerdasan pelbagai ini adalah seseorang guru itu dapat melihat potensi yang ada pada pelajar itu sendiri. Ini kerana kecerdasan pelbagai ini bertindak sebagai petunjuk kepada potensi pelajar. Apabila guru dapat mengenalpasti potensi yang ada pada murid itu, maka ia dapat membantu guru untuk memperkembangkan lagi  potensi yang ada pada pelajar.

Teori kecerdasan pelbagai ini membolehkan guru memberi tunjuk ajar sepenuhnya tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada pelajar. Dengan itu pelajar dapat mengukuhkan lagi kekuatan mereka dan dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka. Maka modal insan yang lengkap dengan segala kecerdasan yang ada dapat dilahirkan.

Pengaplikasian teori kecerdasan pelbagai ini dapat membantu guru untuk merancang pengajarannya. Guru dapat merancang apa yang patut diberikan kepada pelajar tentang cara pengajaran, penekanan dan pemfokusan sewaktu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru dapat mengenalpasti potensi yang ada dalam diri pelajar dan membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut kecerdasan pelbagai ini.

Dengan adanya kecerdasan pelbagai ini, maka guru dapat membangunkan bukan sahaja kesemua bidang akademik malah membangunkan ko-kurikulum pelajar. Ini kerana,sebagaimana yang kita tahu, kecerdasan pelbagai bukan sahaja tertumpu kepada bidang akademik tetapi juga mencangkumi bidang ko-kurikulum seperti kecerdasan kinestetik,kecerdasan muzik dan beberapa kecerdasan lain.

Teori kecerdasan pelbagai Gardner juga membolehkan guru untuk mempelbagaikan teknik pengajaran. Ia membolehkan guru itu untuk menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan kecerdasan dan potensi murid. Kecerdasan pelbagai ini tidak menghadkan guru ke atas cara pengajaran tertentu tetapi ia membolehkan guru mengaplikasikan pendekatan yang pelbagai. Ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu satu proses yang seronok untuk dilalui oleh guru dan diikuti oleh pelajar.

Melalui kecerdasan pelbagai, pelajar juga akan mendapat kebaikan dari aplikasi kecerdasan pelbagai ini dimana pelajar dapat memahami potensi yang ada pada diri mereka sendiri dan mereka akan merasa diri mereka dihargai kerana kecerdasan yang ada pada diri diiktiraf. Selain itu, pelajar juga akan dapat memahami kecerdasan yang ada pada individu disekeliling mereka yang dapat membantu lagi untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka.

Pelajar tidak akan rasa terasing dan rendah diri dengan kecerdasan pelbagai. Ini kerana, sesetengah kecerdasan hanya mengiktiraf kecerdasan dalam logikal-matematik dan apabila seseorang pelajar itu tidak dapat menguasai kecerdasan logikal-matematik maka pelajar dikategorikan sebagai lemah. Sedangkan banyak lagi kecerdasan dan kekuatan lain yang ada pada diri pelajar tidak diberi perhatian. Sebaliknya, kecerdasan pelbagai memberI perhatian terhadap kecerdasan selain logikal-matematik disamping kecerdasan logikal-matematik itu sendiri. Maka pelajar akan rasa lebih bersemangat untuk belajar. Kecerdasan pelbagai ini dapat memberi keyakinan yang jitu kepada pelajar. Ini kerana kekuatan mereka dalam kecerdasan tertentu diberikan perhatian dan begitu juga kelemahan mereka akan diperbaiki. Ini dapat menaikkan lagi semangat dan keyakinan mereka untuk memperkembangkan lagi kecerdasan mereka dan untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka.

Kecerdasan pelbagai ini juga mempunyai kelebihan dimana ia dapat mengenal pasti kecerdasan secara kontekstual. Kegagalan untuk mengenalpasti kecerdasan ini boleh memberi impak ke atas pengurusan modal insan dalam pendidikan negara. Dalam erti kata lain, kegagalan ini oleh mengakibatkan pembaziran sumber manusia. Pengurusan modal insan yang sempurna adalah amat penting untuk masa depan negara. Kegagalan pengurusan modal insan ini akan memberi kesan ke atas Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 yang memfokuskan untuk membangunkan modal insan.

Kecerdasan pelbagai ini, memandangkan ia memfokuskan hampir kesemua kecedasan pada manusia, maka ia membolehkan pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai pelajar corot untuk merealisasikan kebolehan mereka. Dengan menambahkan lagi penilaian disamping penekanan terhadap verbal-linguistik dan logikal-matematik yang diorientasi oleh sistem pendidikan pada hari ini, maka pelajar ini akan mendapat peluang untuk menonjolkan kecerdasan mereka masing-masing. Mereka mungkin mempunyai kecerdasan lain yang lebih tinggi berbanding rakan lain yang berada dalam kelas yang lebih baik.

Kecerdasan pelbagai, oleh kerana ia memfokus lebih banyak kecerdasan dan memberi peluang kepada semua individu untuk menonjolkan kecerdasan yang ada pada diri mereka dilihat sebagai satu bentuk penilaian kecerdasan yang adil. Ini membolehkan semua pelajar mendapat layanan yang sama rata dan dapat merasakan diri mereka mempunyai nilai dan berkepentingan. Maka, semua pelajar akan berpeluang untuk bersama-sama berjuang untuk mambagunkan diri dan negara.

Perlaksanaan teori kecerdasan pelbagai Gardner ini juga mempunyai kelebihan kerana ia juga dapat mengatasi masalah seperti gejala ponteng kelas dan ponteng sekolah. Bagaimana teori kecerdasan pelbagai ini dapat membantu mengatasi masalah ini? Teori kecerdasan pelbagai dapat mengatasi masalah ini kerana ia memberi ruang untuk pelajar mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dengan itu minat untuk belajar dapat ditingkatkan kerana apa yang mereka pelajari dapat mereka kembangkan berdasarkan apa yang ada dan sesuai dengan diri mereka.Dengan adanya minat, pelajar akan sanggup untuk melaui apa jua kesukaran demi mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka kerana telah timbul minat untuk menguasainya.

Kecerdasan pelbagai ini dikatakan dapat mengatasi masalah bosan dengan sistem pembelajaran sedia ada di sekolah. Minat untuk belajar memainkan peranan yang amat penting dalam pembelajaran. Ini kerana jika pelajar merasa pembelajaran yang mereka sedang lalui tidak membawa apa-apa manfaat, maka mereka akan merasa bosan untuk mengikuti kelas terbabit. Dengan adanya kecerdasan yang sesuai dengan diri pelajar, maka perasaan bosan untuk belajar dapat diatasi. Pelajar tentunya tidak akan bosan lagi untuk belajar sebaliknya akan lebih berminat untuk dating ke sekolah kerana beranggapan bahawa pelajaran itu menyeronokkan, berfaedah untuk masa hadapan mereka dan bukannya sebagai satu bebanan.

Teori kecerdasan pelbagai ini mempunyai pelbagai cara untuk diaplikasikan. Dengan kepelbagaian ini, kita dapat memupuk dan mencungkil mana-mana kecerdasan yang diingini malah jika kena dengan cara pengajarannya, seseorang pelajar itu tidak mustahil untuk dapat menguasai kesemua kecerdasan yang diutarakan oleh Howard Gardner ini.

Antara lainnya, dengan teori kecerdasan pelbagai ini, kita tentunya tidak perlu menghadapi kemelut yang melanda sistem pendidikan negara baru-baru ini iaitu masalah pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Jika dari dulu kita memahami dan melaksanakan teori kecerdasan pelbagai, kita tentunya tidak akan menukar sistem pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik ke dalam Bahasa Inggeris. Ini kerana, dalam sistem itu, adalah sangat jelas dimana ia hanya menekankan kecerdasan verbal-linguistik dan kecerdasan logikal-matematik. Sedangkan terdapat ramai pelajar yang tidak dapat menguasai kecerdasan itu dan penekanan terhadap hanya dua jenis asas kecerdasan itu sebenarnya boleh memudaratkan anak bangsa dan tentunya Negara pada masa hadapan. Maka langkah yang diambil untuk tidak meneruskan PPSMI adalah satu langkah yang bijak kerana ia adalah adil untuk semua yang sejajar dengan kecerdasan pelbagai Gardner.

Di sini, kita dapat lihat dengan jelas betapa kecerdasan pelbagai ini adalah sangat adil kerana ia tidak menekankan pada kecerdasan tertentu yang mungkin tidak dapat dikuasai oleh pelajar atau individu yang lain. Ia juga tidak bermaksud bahawa pelajar yang mempunyai kecerdasan tertentu contohnya di sini kecerdasan verbal-linguistik dan logikal-matematikdibiarkan maju sendiri tanpa perhatian malah mereka ini masih mempunyai peluang yangsama untuk mereka memgembangkan potensi dalam asas-asas kecerdasan ini disampingpeluang untuk mengenalpasti kecerdasan lain yang ada dalam diri yang tidak mungkin ditemuitanpa perhatian yang diberi melalui kecerdasan pelbagai.

 6.      Kelemahan-Kelemahan Teori Kecerdasan Pelbagai

Terdapat kekangan atau masalah bagi mengaplikasikan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran.

Antara masalah yang dihadapi bagi mengaplikasikan teori ini ialah guru perlu mengenalpasti kecerdasan yang di hadapi oleh para pelajarmya. Oleh yang demikian guru perlu melakukan kaji selidik terhadap kemampuan para pelajar, supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, cara pembelajaran yang tidak menyeluruh iaitu berfokus kepada kecerdasan tertentu juga merupakan salah satu masalah dalam mengaplikasikan teori ini dalam pembelajaran. Jika guru menggunakan pendekatan secara tradisional seperti linguistik atau logikal sahaja, maka pembelajaran tidak berkesan kerana pelajar merasa bosan. Hal ini di sebabkan pelajar terdiri daripada tahap kecerdasan yang berbeza serta mempunyai potensi yang berbeza, sekiranya guru hanya menekankan kepada sesuatu aspek sahaja dengan tidak mempelbagaikan aktiviti pengajaran, maka ianya menimbulkan perasaan kurang minat kepada pelajar untuk belajar.

Di samping itu juga, boleh menimbulkan ketidakadilan sekiranya guru mengamalkan dasar pilih kasih. Sebagai contohnya, jika guru tertarik dengan kepetahan pelajarnya bercakap serta sering memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk menguasai pengajaran dan mengabaikan pelajar lain, maka hal ini menimbulkan diskriminasi kerana potensi pelajar lain tidak dapat digilap. Guru yang mudah tertarik kepada potensi seseorang pelajar akan mengganggu proses pembelajaran.

Guru tidak kreatif bagi wujudkan suasana yang berkesan dalam menyampaikan ilmu, merupakan salah satu faktor bakat pelajar tidak dapat berkembang. Bagi menyampaikan sesuatu ilmu dengan berkesan serta mengasah potensi atau bakat pelajar, kaedah pengajaran yang pelbagai juga perlu dilakaukan. Sekiranya guru tidak kreatif bagi menyampaikan pembelajaran, sebagai contohnya, hanya bercakap di dalam kelas, tanpa menggaplikasikan peralatan yang sedia ada pada masa kini, seperti penggunaan power point, video dan lain-lain dalam pengajaran, maka tahap kecerdasan pelajar tidak dapat berkembang.

 7.      Kesimpulan

Bidang pendidikan adalah sangat penting untuk sesebuah negara. Ia akan menentukan jatuh bangun sesebuah negara itu pada masa hadapan. Oleh itu, wajarlah kita memberi penekanan yang sesuai untuk setiap individu bagi memastikan setiap individu itu dapat menguasai kecerdasan yang ada pada diri mereka dengan baik bagi membolehkan mereka meneraju masa depan negara dengan baik.

Pendidikan yang adil dilihat dapat memberi jaminan untuk keutuhan sesebuah tamadun manusia dan dapat menjamin kejayaan dalam sesuatu sistem pendidikan. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner adalah merupakan satu bentuk teori yang memperjuangkan keadilan dalam pendidikan. Ini kerana kita dapat melihat dengan jelas betapa teori ini memperjuangkan agar setiap individu diberi ruang dan peluang untuk berjaya dalam bidang-bidang tertentu.

Mengaplikasikan teori kecerdasan pelbagai adalah lebih berkesan berbanding pendidikan yang menekankan kecerdasan asas iaitu kecerdasan verbal-linguistik dan kecerdasan logkal-matematik.

Jika selama ini kita hanya mementingkan kefahaman tentang teori tersebut di dalam dewan-dewan kuliah untuk tujuan peperiksaan semata-mata, maka kini telah sampai masanya kita beralih kepada aspek pelaksanaannya pula. Walaupun belanja yang diperlukan adalah besar, namun kejayaan projek ini berpotensi menghasilkan insan yang berkualiti tinggi yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

 

 

Biblografi

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Diperoleh pada Disember 2, 2011 daripada http://www.staripoh.com/muat_turun.

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Diperoleh pada Disember 2, 2011 daripada http://www.docstoc.com/docs/19708001/APLIKASI-TEORI-KECERDASAN-PELBAGAI-DALAM-PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN

Berman, S.(1995). Multiple Intelligences Road To A Quality Classroom. Illinois: IRI/Skylight Training and Publishing.

En. Ali Ab. Ghani . Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Diakses pada 4 Disember 2011 daripada http://www.staripoh.com/muat_turun/ Bahan%20PPK/bsk/bpanduan/teori_kecerdasan.pdf.

Gardner, H. 2006. Multiple Intelligences: New Horizons. London: Basic Books.

Jamal @ Nordin Yunus, Khuan Wai Bing, Marinah Awang, Suzyanty Mohd Shokory & Zuraidah Zainol. 2011. Pemikiran Kritis dan Kreatif. Petaling Jaya, Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Kagan, S. & Kagan, M. (1998). Multiple Intelligences. San Clemente: Kagan Coperating Learning.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. 2011. Pedagogi: Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise.

Kecerdasan Pelbagai. Diperoleh pada Disember 2, 2011 daripada http://www.slideshare.net/normalaprasekolah/kecerdasan-pelbagai-8791485

R. Bruce William. (2002). Multiple Intelligences for Differentiated Learning. United States of America: Corwin A Sage Company.

Siti Rahayah Ariffin, T.Subhan Mohd Meerah, Norasmah Othman & Ibrahim Mohamed Zain. 2004. Analisis Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) di kalangan Pensyarah di sebuah Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Jurnal Teknologi, 41(E) Dis. 2004: 33-42.

Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor. 2008. Siri Pendidikan Guru: Psikologi Pendidikan. Shah Alam, Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Teori Kecerdasan Pelbagai. Diperoleh pada Disember 2, 2011 daripada http://fskpm.upsi.edu.my/pintarcerdas/images/assignment/Group/wanimira/teori_kecerdasan_pelbagai.pdf

Teori Kecerdasan Pelbagai. Diperoleh pada Disember 2, 2011 daripada http://www.moe.gov.my/bpk/modul_pnp/modul_psv/04kecerdasan_pelbagai.pdf

By studentcreative2012 Posted in Lain-lain

Bagaimana mengenalpasti ciri pelajar gifted / disruptive dan menguruskan mereka

Huraikan bagaimana mengenalpasti ciri pelajar gifted / disruptive dan menguruskan mereka. Huraikan tiga model pengurusan bilik darjah (model-model asertif, modifikasi tingkah laku dan positive classroom discipline).

Pengenalan

      Seringkali dijumpai seorang anak menunjukkan kemampuan perkembangan psikomotor dan perkembangan kecerdasan yang luar biasa daripada usia sebenarnya. Permasalahan kanak-kanak merupakan isu yang sangat kompleks dan pelbagai baik dari aspek mental, fisiologi, emosi, tingkah laku sosial dan komunikasi. Namun permasalahan yang sering didapati pada kanak-kanak ialah sering menunjukkan ketidakstabilan psikologi. Oleh itu, perkara ini perlu diketahui supaya dapat menjadi panduan kepada ibu bapa dan pendidik. Memerhatikan dan mengenalpasti individu pintar cerdas bukanlah susah, ringkasnya: golongan ini adalah golongan yang memperlihatkan bakat/kebolehan tinggi dan dengan itu mampu dan mungkin mencapai pencapaian yang tinggi. Ibubapa, guru dan pengasuh perlu mengenalpasti bakat dan potensi ini. Semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan ragam. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran. Keadaan begini selalunya menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain.

Pelajar Gifted

     Apa yang kita faham tentang golongan pintar cerdas adalah sebahagian besarnya datang dari kajian Lewis Terman dari Universiti Stanford. Kajian longitudinal ini dijalankan pada 1920-an terhadap 1528 subjek (pintar cerdas) dari peringkat kanak-kanak sehingga peringkat dewasa mereka. Jurang IQ peserta adalah 130-190, purata adalah 140. Pada hari ini, Terman telah meninggal dunia dan peserta kajian ini juga pada umur yang tua. Laporan kajian masih dikeluarkan oleh rakan Terman selepas kematiannya.

     Bercanggah dengan kepercayaan orang ramai pada masa itu yang menggambarkan golongan ini sebagai lemah dari segi fizikal mahupun sosial; dapatan Terman menunjukkan golongan pintar cerdas ini secara keseluruhan menunjukkan kelebihan mereka dalam semua domain perkembangan seperti intelek, sosial, emosi, fizikal, kreativiti, moral / nilai dan personaliti semasa kecil, mencapai tahap pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh kejayaan yang signifikan dalam kerjaya mereka semasa peringkat dewasa. Kelebihan mereka ini agak stabil sepanjang perkembangan hayat mereka. Antara satu lagi miskonsepsi yang didukung oleh masyarakat adalah kebanyakan kanak-kanak yang pintar cerdas akan menjadi biasa atau kehilangan keistimewaannya apabila mereka menjadi dewasa, mitos ini bercanggah dengan prinsip perkembangan. Keadaan ini mungkin berlaku sebab kesalahan mengenalpasti kanak-kanak biasa sebagai pintar cerdas ataupun potensi mereka disekat akibat persekitaran yang tidak sesuai di mana ia akan menyebabkan penderitaan dan gangguan emosi kepada individu tersebut. Dapatan Terman (dalam http://www.freewebs.com/truesenfa/bab1.htm) adalah sangat penting dan menjadi asas kepada perkembangan psikologi pintar cerdas hari ini.

     Walaubagaimanapun, ia selalu disalah tafsir sebagai bukti golongan pintar cerdas adalah bebas dari masalah dan mencapai kejayaan / kesejahteraan dengan senang. Dengan kata lain, hanya mereka yang seiring dengan deskripsi Terman dianggap sebagai pintar cerdas. Pada hari ini, penyelidik psikologi pintar cerdas menganggap sampel Terman terlalu sempit dan mengecualikan banyak kanak-kanak pintar cerdas mengikut kriteria sekarang. Masalah berlaku apabila Terman memilih peserta / subjek kajian berdasarkan cadangan guru dan markat ujian IQ. Seperti apa yang kita faham, mengenalpasti pelajar pintar cerdas tidak selalunya senang. Kebanyakan buku yang membincangkan ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas seolah-olah menggambarkan mereka ini adalah golongan yang sempurna dan memiliki pelbagai kelebihan dan keistimewaan. Konsep ini tidak begitu tepat. Apa yang boleh kita katakan adalah kebanyakan individu pintar cerdas menunjukkan kebanyakan ciri-ciri ini secara keseluruhan. Perlu diingatkan:

 • Bukan semestinya semakin tinggi kecerdasan, semakin banyak tingkah laku pintar cerdas yang ditunjukkan.
 • Selalunya terdapat kekecualian dan perbezaan individu, keadaan ini lebih jelas kelihatan dalam pergaulan seharian kita dengan golongan ini.
 • Banyak individu yang sangat tinggi kecerdasan tidak menunjukkan banyak ciri-ciri yang disenaraikan. Contohnya dia belajar matematik tambahan semasa tingkatan satu dan menunjukkan aptitut akademik yang sangat tinggi dalam semua subjek. Pada masa yang sama, dia juga tidak memiliki mana-mana hobi, bukan seorang yang kreatif, dan bukan tinggi dalam perkembangan moral dan etika. Kematangan pemikirannya juga di bawah perkembangan akademiknya, dia tidak ada wawasan jangka panjang atau melakukan sesuatu demi menunjuk-nunjuk semata-mata. Perkembangan tidak sekata bukan luar biasa bagi golongan ini.
 • Kalau pelajar anda menunjukkan tanda-tanda berikut tetapi tidak menunjukkan pencapaian akademik yang setimpal, dia adalah pelajar pintar cerdas pencapai rendah. Keadaan ini menunjukkan masalah telah berlaku dan guru perlu memahami apakah punca keadaan ini. Dia mungkin tidak berminat dengan akademik di sekolah atau menghadapi masalah sosioemosi yang lain.
 • Menggolongkan semua individu pintar cerdas bersama tidak semestinya mewujudkan persahabatan yang berkekalan. Disebabkan perkembangan mereka yang melampau dan cenderung tidak seimbang, perbezaan antara satu sama lain mungkin membawa kepada konflik. Prinsipnya adalah menggolongkan mereka mengikut kecenderungan atau jenis mereka. Disebabkan perbezaan dan keunikan mereka, membantu mereka mendapat rakan yang mirip kepada mereka adalah satu cabaran yang sukar. Bagi mereka yang terlampau pintar cerdas, mereka adalah satu-satu bagi jenisnya.
 • Golongan pintar cerdas bukan kelompok manusia yang sempurna. Ada mungkin berasa tertekan sebagai guru pendidikan pintar cerdas bukan sebab cabaran dari segi akademik semata-mata, tetapi sikap dan tingkah laku mereka yang buruk. Kajian Terman mungkin menggalakkan romantisisme terhadap golongan ini.

     Pelajar gifted ini cemerlang dalam bidang akademik dan pembelajaran. Ciri-ciri kanak-kanak berbakat ialah kanak-kanak yang bergeliga (giftedness). Banyak ahli psikologi meneroka tentang kecemerlangan manusia atau zat keinsanan yang menjadikannya superior dari manusia lain. Penerokaan ini lebih dikenali dengan ‘geliga berpusat’. Kanak-kanak yang bergeliga (gifted children) ialah kanak-kanak yang mempunyai kepintaran cemerlang. Tingkah laku ini boleh disaksikan dengan hasil kepintaran penaakulan dan penggunaan konsep-konsep abstrak. Kanak-kanak yang pintar-cerdas secara amnya mempunyai:

 1. Keupayaan mental am superior.
 2. Bakat istimewa.
 3. Pencapaian kreatif tinggi.
 4. Dorongan untuk belajar dan pencapaian.

     Definisi Marland, 1972, dalam S.Deborah, (1998: hal. 277) iaitu:

Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society”.

Children capable of high performance include those with demonstrated achievement and/or potential ability in any of the following areas singly or in combination:

 1. General intellectual aptitude
 2. Specific academic aptitude
 3. Creative or productive thinking
 4. Leadership ability
 5. Visual and performing arts

    Rohani Abdullah (2003) pula mendefinisikan terhadap kanak-kanak cerdas, menurut beliau kecerdasan merangkumi pengetahuan, kefahaman dan penaakulan. Ujian yang dicipta menyamai kerja-kerja sekolah yang merangkumi ukuran perbendaharaan kata, kefahaman fakta-fakta dan pertalian serta penaakulan matematik dan bahasa. Semua ujian tersebut merupakan kaedah mengukur perbezaan individu dalam kuasa daya fikir. Keunikan anak berbakat membuatkan mereka memerlukan perhatian lebih dalam pola pengasuhan, pendidikan dan bimbingan agar lebih optimum.

     Anak berbakat didefinisikan oleh USOE (United States Office of Education) sebagai anak-anak yang dapat membuktikan kemampuan prestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasiti kepemimpinan atau akademik spesifik dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktiviti yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah berhubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Giftedness merujuk kemampuan superior alami (yang disebut aptitutes atau gifts (kurnia)) yang sudah dimiliki seseorang secara spontan tanpa bimbingan atau latihan minimal pada satu bidang tertentu yang menempatkan seseorang tersebut 10% terbaik di antara teman-teman sebayanya.

     Sementara bakat merujuk kepada penguasaan yang luar biasa (superior mastery) dan merupakan kemampuan / ketrampilan ataupun pengetahuan yang dibentuk secara sistematik dalam salah satu bidang tertentu yang juga menempatkan mereka termasuk di antara 10 % terbaik antara teman sebayanya di dalam bidang yang sama. Seorang pintar cerdas yang menunjukkan pemikiran matang dan bernas mungkin bertingkah-laku kebudak-budakan (sifat humor). Sifat yang bercanggahan ini menjadikan mereka dikatakan bertindak akibat daya yang bercanggahan. Sifat yang bercanggahan ini menjadikan mereka nampak seolah-olah misteri dan susah difahami, sebahagian misteri ini adalah pertimbangan dan dorongan mereka yang berbeza dengan orang biasa dalam tingkah laku dan pembuatan keputusan mereka sendiri.

     Sebagai ibubapa atau guru kepada anak pintar cerdas yang sensitif, kita perlu berhati-hati semasa berinteraksi dengan mereka. Kecerdasan yang tinggi dan sifat yang sensitif menjadikan mereka senang dilukai dan perasan. Cara menangani pelajar pintar cerdas (gifted) ini adalah melalui pelbagai pelan tindakan yang dicadangkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Penyediaan pendidikan bagi pelajar mengikut keperluan iaitu :

 • Mewujudkan Sekolah Seni
 • Merintis program khusus bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat
 • Mewujudkan kerjasama dengan KPWKM & KDN
 • Menyediakan kemudahan pendidikan kepada pelajar yang kini berada di Pusat Pemulihan Komuniti

Pelajar Disruptive

     Tingkah laku mengganggu (disruptive) merupakan tingkah laku mengganggu aktiviti individu atau kumpulan lain, pengajaran guru atau pergerakan yang tidak perlu. Pelajar disruptive bercakap tidak mengikut peraturan, ketawa terbahak-bahak, bertepuk tangan, menjerit, menyanyi, bersiul, terlalu membuat bising serta mobiliti melampau. Mereka juga melakukan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak, bertumbuk dan sebagainya. Hamzah (1996) menggariskan beberapa tingkah laku kacau bagi kanak-kanak. Istilah ‘kacau laku’ dicipta untuk mewakili pelbagai bentuk tingkah laku yang tidak sesuai, Perlakuan ini juga dikenali dengan ‘kenakalan’. Di Barat, tingkah laku seperti ini dinamakan (disruptive) atau ‘tingkah laku kacau’(disturbed). Ciri-ciri tingkah laku seperti ini adalah:

 1. Tidak mahu bekerja sama. Contohnya: degil.
 2. Agresi. Contohnya: mengganggu dan menyakiti orang lain.
 3. Sentiasa mahukan perhatian. Contohnya: mengada-ada.
 4. Konsentrasi buruk . Contohnya: enggan mengambil bahagian dan menyendiri.
 5. Ketidakupayaan mental. Contohnya: lembab.

Ciri-ciri kanak-kanak kacau laku dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sederhana dan serius. Kanak-kanak yang sederhana kacau laku antara cirinya adalah:

 1. Lemah dari segi pencapaian akademik.
 2. Lemah dalam hubungan antara manusia.
 3. Lemah dalam konsep kendiri.

Manakala kanak-kanak yang serius kacau laku pula antara cirinya adalah:

 1. Pendiam dan enggan berbual.
 2. Pertuturan yang tak bermakna dan mengajuk cakap.
 3. Tingkah laku perangsangan kendiri yang berlebihan seperti sentiasa menggawang- gawangkan tangan.
 4. Tingkah laku pemusnahan kendiri seperti menghantuk kepala.
 5. Kurang kemahiran mengemas diri dan menjaga kesihatan diri.
 6. Enggan melayan seperti berpura-pura pekak atau buta.
 7. Enggan menjawab soalan ujian.
 8. Kemahiran antara manusia yang buruk dan berhati kering kepada orang lain.
 9. Terlalu agresif tanpa provokasi.
 10. Suka memusnah harta sendiri dan harta orang lain. 11.
 11. Gopoh dan hiperaktif.
 12. Mencari perhatian daripada rakan dan guru.
 13. Mudah terganggu.

Kanak-kanak sukar belajar terdiri dari beberapa jenis di antaranya ialah pelajar panggilan pencapai bawah (underachievers), pelajar lembam, pelajar lambat, murid benak (academically difficult) dan terencat akal. Selanjutnya kanak-kanak yang bermasalah kognitif dan yang bermasalah sosioemosi juga merupakan golongan sukar belajar. Secara amnya terdapat juga kanak-kanak yang normal mengalami gangguan pembelajaran seperti ini. Ciri kanak-kanak sukar belajar:

 1. Kelemahan bahasa.
 2. Kelemahan mengira.
 3. Kelemahan dalam metaingatan.

Kanak-kanak yang sukar belajar juga didapati rendah dalam konsep-kendiri, harga diri dan konsep kendiri akademik. Mereka tidak mempunyai dorongan dalaman dan harapan yang tinggi kepada prestasi belajar. Dari segi interaksi sosial pula kanak-kanak sukar belajar didapati mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

 1. Kurang popular.
 2. Disingkir dalam pergaulan.
 3. Tidak begitu menarik perhatian guru dan rakan.
 4. Kurang kerap berinteraksi dengan guru dan rakan.
 5. Datang dari golongan kelas sosioekonomi lemah.
 6. Tidak peka kepada perasaan orang lain.
 7. Tidak berupaya melihat dari sudut pandangan orang lain.
 8. Tidak berupaya membaca isyarat sosial seperti ekspresi muka dan pautan tangan.
 9. Tidak berupaya mentafsirkan perbezaan dalam nada suara semasa mendengar perbualan.

Beberapa punca tingkah laku mengganggu (disruptive) telah dikenal pasti antaranya :

 1. Teknik pengajaran guru membosankan, tidak kondusif, penyampaian kurang jelas serta teknik pengajaran tidak sesuai.
 2. Keadaan fizikal sekolah kurang memuaskan, bilangan murid terlalu ramai serta kemudahan tidak mencukupi.
 3. Suasana sosioemosi yang kurang sihat dengan wujudnya ‘klik’ dalam bilik darjah.
 4. Kesihatan pelajar kurang memuaskan.
 5. Sifat guru yang kurang tegas : mengamalkan kepimpinan laissez-faire.

Cara guru menguruskan pelajar yang bertingkah laku disruptive:

 1. Pastikan arahan jelas: guru memberi arahan yang jelas berkenaan tugasan bagi memudahkan pelajar menjalankan tugas.
 2. Jelaskan objektif setiap tugasan: kefahaman objektif tugasan dapat memotivasikan pelajar.
 3. Pastikan tugasan mencabar dan mencukupi: tugasan sesuai dengan kebolehan dan peringkat pencapaian pelajar.
 4. Memanggil nama: sebut nama pelajar apabila memintanya menjawab soalan.
 5. Pastikan peraturan bilik darjah teratur: peraturan teratur dan mudah difahami untuk diikuti.
 6. Elakkan mengutuk dan menyindir: kondem pelajar di hadapan pelajar lain.
 7. Elakkan menghukum keseluruhan kelas: jika disebabkan oleh hanya seorang pelajar.
 8. Jangan menengking dan berleter: menyusahkan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilim darjah.
 9. Berikan pujian: apabila pelajar menunjukkan sesuatu yang baik.
 10. Dengar cadangan pelajar: terima cadangan jika sesuai.
 11. Bersifat tegas dan adil: laksanakan peraturan dengan tegas dan layan pelajar dengan adil (sama).
 12. Kenal pasti pelajar yang pemalu: kesan keperluan mereka dan berusaha memenuhinya.
 13. Berikan pelajar peluang untuk meluahkan kehendak dan masalah mereka.

MODEL PENGURUSAN BILIK DARJAH

a) Model Asertif

Pengenalan

     Disiplin asertif merupakan suatu pendekatan sistematik dan berstruktur untuk membantu guru mengelola bilik darjah dengan berkesan. Falsafah disiplin asertif adalah berdasarkan kepentingan pematuhan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran oleh guru dalam bilik darjah. Dalam Teori Disiplin Asertif yang dikemukakan oleh Lee Canter, beliau menekankan tentang hak guru dan murid dalam pengurusan bilik darjah. Hak murid untuk belajar dalam persekitaran yang kondusif dan hak guru untuk mengajar tanpa gangguan. Oleh itu, terdapat beberapa cara yang dapat diaplikasikan oleh guru untuk mengatasi masalah disiplin murid melalui model disiplin asertif Canter ini. Berikut merupakan cara-caranya: Menetapkan Peraturan Salah satu cara disiplin asertif adalah menetapkan peraturan kelas.

    Menurut Canter, murid-murid memilih untuk bertingkah laku. Oleh itu, guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai dan bermanfaat. Untuk mencapai persekitaran yang kondusif, keperluan – keperluan guru dan murid perlu dipenuhi melalui pengurusan bilik darjah yang asertif. Hal ini boleh dilakukan dengan mengadakan peraturan yang jelas di dalam bilik darjah. Misalnya, guru kelas Tahun Tiga Merah dan murid-muridnya bersama-sama menetapkan peraturan-peraturan kelas pada awal tahun. Salah satu peraturan adalah mengenai murid yang tidak membawa buku teks yang berkenaan ke sekolah, akan dihukum berdiri di dalam kelas sepanjang waktu kelas tersebut sambil berkongsi buku teks dengan rakan yang duduk di bersebelahannya. Pada suatu hari, salah seorang murid cemerlang dalam kelas tersebut, Sally telah terlupa membawa buku teks Bahasa Melayu ke sekolah.

     Guru harus menghukumnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tanpa mengira pencapaian akademik murid tersebut adalah cemerlang atau lemah. Maka, guru menghukum Sally berdiri di dalam kelas sepanjang waktu kelas tersebut sambil berkongsi buku teks dengan rakan yang duduk di bersebelahannya. Dengan cara ini, Sally akan mengingatkan diri supaya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. Selain itu, semua murid dalam kelas akan menyedari kepentingan mematuhi peraturan kelas yang telah ditetapkan. Dengan berlakunya kes Sally, murid-murid yang lain juga akan mengingatkan sendiri supaya elak daripada mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Sally. Peneguhan Peneguhan juga merupakan salah satu cara disiplin asertif.

     Model Teori Disiplin Asertif berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. Apabila murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, guru memberikan peneguhan seperti penghargaan, pujian atau ganjaran. Sebaliknya apabila murid melanggar peraturan, guru mengenakan peneguhan negatif yang berstruktur, iaitu murid-murid sedaya – upaya akan mengelak daripada akibat dengan mematuhi peraturan. Sebagai contoh, dalam kelas Tahun Empat Hijau, bukannya semua murid akan menghantar kerja rumah yang diberikan oleh guru kelas dalam masa yang ditetapkan. Malahan terdapat beberapa murid dalam kelas tersebut yang sering tidak menghantar kerja rumah mereka. Guru kelas tersebut haruslah memberi peneguhan seperti pujian atau hadiah dalam kelas kepada murid-murid yang menyiapkan dan menghantar kerja rumah dalam masa yang ditetapkan.

     Dengan cara ini, murid-murid tersebut akan terus mengamalkan tingkah laku yang baik tersebut pada masa yang akan datang. Pada masa yang sama, peneguhan tersebut juga diberikan kepada murid-murid yang lain dalam kelas terutamanya mereka yang tidak menghantar kerja rumah atau tidak menyiapkan kerja rumah pada masa yang ditetapkan. Dalam masa yang singkat, sesetengah murid yang tidak menghantar atau menyiapkan kerja rumah akan berubah sikap seperti menghantar kerja rumah pada masa yang tepat atau menyiapkan kerja rumah supaya mendapat pujian atau hadiah yang telah diberikan oleh guru.

      Pada masa yang sama, guru kelas haruslah mengenakan peneguhan negatif terhadap mereka yang tidak menghantar dan menyiapkan kerja rumah. Guru memberi amaran yang terakhir kepada murid yang tidak menghantar dan menyiapkan kerja rumah pada masa yang ditetapkan dan berjanji akan menghantar mereka berjumpa dengan guru disiplin sekolah. Sekiranya masih terdapat segelintir murid yang enggan mengubah sikapnya untuk menyiapkan dan menghatar kerja rumah yang diberi, guru harus menghantar mereka berjumpa dengan guru disiplin sekolah. Dengan ini, murid-murid sedaya upaya akan mengelak daripada akibat dengan menghantar dan menyiapkan kerja rumah pada masa yang ditetapkan.

     Pendekatan Asertif Canter berpendapat pendekatan yang terbaik untuk menguruskan disiplin bilik darjah adalah dengan menggunakan pendekatan asertif. Guru yang mengamalkan pendekatan asertif tahu apa yang diingin oleh daripada murid-muridnya. Mereka akan menyatakan dengan jelas kemahuan mereka terhadap tingkah laku murid yang diingini, perasaan mereka terhadap tingkah laku murid dan menyokong tindakan-tindakan mereka dengan perlakuan yang boleh diterima oleh murid. Guru yang asertif membantu muridnya untuk memahami bentuk tingkah laku yang dapat membawa kejayaan dan tingkah laku yang menyusahkan dan ke arah kegagalan. Sebagai contoh, rutin dan peraturan bilik darjah ditetapkan dengan jelas dan diterangkan kepada murid-murid tentang kepentingan rutin dan peraturan tersebut. Murid-murid juga diberitahu perasaan guru sekiranya mereka mematuhi atau melanggar peraturan tersebut. Murid-murid diterangkan akibat-akibat yang munasabah sekiranya mereka melanggar peraturan. Penjelasan guru diterangkan secara perbincangan dengan murid-murid dan bukannya berbentuk ancaman. Murid- murid sedar dan jelas sebab peraturan itu diadakan dan tahu akan kesan apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi.

     Guru asertif tidak akan membawa imej yang garang, kasar atau terlampau tegas. Mereka dapat mengenalpasti peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid dan pada masa yang sama mengambil berat terhadap keadaan murid serta berlaku adil terhadap semua murid. Guru yang asertif memberikan arahan dengan jelas dan tegas. Contohnya, ‘ peraturan kelas kita ialah angkat tangan untuk menjawab soalan’ atau ‘angkat tangan dan tunggu dengan senyap, cikgu akan memanggil awak.’ Secara ringkasnya, pendekatan asertif ini dapat menjamin hubungan baik antara guru dengan murid dan dapat menguruskan bilik darjah dengan lebih konsisten. Hal ini dapat membantu membina persekitaran pembelajaran yang tenang dan menyokong perkembangan pembelajaran murid. Tindakan pembetulan Menurut Canter, akibat atau tindakan pembetulan boleh dikenakan kepada murid- murid yang mengganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa. Tindakan pembetulan bukanlah bertujuan untuk mendera murid secara fizikal atau psikologi walaupun kadangkala tindakan pembetulan akan menimbulkan rasa kurang selesa murid.

    Canter menegaskan matlamat tindakan pembetulan dapat memberikan keadilan kepada semua murid dan tindakan itu perlu konsisten. Apabila tindakan pembetulan hendak dikenakan kepada murid, murid tersebut perlu diberitahu bahawa disebabkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh mereka bercanggah dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tindakan pembetulan itu perlu dilaksanakan. Canter menyatakan bahawa guru akan gagal menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada murid-murid sekiranya mereka tidak mengambil tindakan terhadap tingkah laku yang mengganggu pembelajaran tersebut. Apabila salah laku berlaku hal ini perlu ditangani dengan tenang dan pantas.

       Sehubungan itu, Canter menasihatkan guru untuk membuat hierarki disiplin mengikut keutamaan berserta tindakan pembetulan/akibat yang akan dikenakan. Setiap tindakan pembetulan/ akibat dalam hierarki akan menjadi semakin serius daripada sebelumnya. Kesimpulan Disiplin asertif merupakan suatu pendekatan sistematik dan berstruktur untuk membantu guru mengelola bilik darjah dengan berkesan. Falsafah disiplin asertif adalah berdasarkan kepentingan pematuhan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran oleh guru dalam bilik darjah. Berikut merupakan aplikasi disiplin asertif yang digunakan oleh guru terhadap pelajar:

 • Tentukan peraturan yang guru hendak melaksanakannya dalam bilik darjah.
 • Tentukan akibat negatif kerana tidak mematuhi peraturan bilik darjah.
 • Jangan teruskan menghukum jika teknik perbincangan boleh mengurangkan situasi ketegangan.
 • Tentukan akibat positif untuk tingkah laku yang sesuai, misalnya peneguhan positif atau ganjaran kumpulan pun boleh dipertimbangkan.

     Mengorganisasikan suatu perjumpaan dengan pelajar-pelajar dan menjelaskan keperluan untuk mematuhi peraturan bilik darjah. Sesungguhnya disiplin asertif amat penting untuk diaplikasikan oleh seseorang guru dalam pengurusan bilik darjah. Berikut merupakan cara-cara yang boleh digunakan oleh seseorang guru untuk memahirkan diri dengan teknik asertif:

 • Apabila tingkah laku yang tidak diingini berlaku, ambil tindakan mengikut peraturan bilik darjah dengan serta merta.
 • Mengenal pasti sebab atau punca berlakunya sesuatu masalah dan memberi respons dengan tingkah laku yang sesuai.
 • Belajar menggunakan teknik memecah rekod dengan mengulang arahan dua kali atau lebih sehingga pelajar-pelajar mematuhi arahan guru.
 • Belajar mengaplikasikan teknik ulangan positif yang merupakan cara mengulangi peraturan supaya semua pelajar mengetahui apa yang patut dilakukan.
 • Menggunakan pujian kedekatan dengan memuji yang terdekat dengan rakan sedarjah yang bertingkahlaku buruk.

b) Modifikasi Tingkah Laku

Pengenalan

     Modifikasi bermaksud proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan (menurut Kamus Dewan edisi ke-4). Oleh itu, dalam konteks pengurusan bilik darjah, guru berperanan mengubah tingkah laku pelajar dari tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Pengurusan bilik darjah adalah merupakan satu set aktiviti yang menggalakkan tingkah laku positif. Sebagai contoh jadual tugas harian yang disediakan oleh guru akan dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan pelajar. Secara tidak langsung, pelajar akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang telah ditetapkan. Modifikasi tingkah laku juga merupakan langkah-langkah yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah tingkah laku yang negatif kepada positif. Tujuan penggunaan modifikasi tingkah laku adalah untuk mengubah tingkah laku negatif atau salah laku pelajar yang dikesan dalam bilik darjah kepada tingkah laku positif, menyelesaikan tingkah laku bermasalah yang berlaku dan membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

     Langkah-langkah yang sistematik dalam modifikasi tingkah laku adalah:- Mengenalpasti tingkah laku negatif yang perlu diubah Menetapkan matlamat Menentukan strategi bertindak Merancang prosedur atau pelan bertindak Melaksanakan strategi mengikut pelan bertindak Menilai keberkesanan dan mengubahsuai rancangan jika perlu Memastikan pencapaian matlamat yang telah ditetapkan Teknik Modifikasi Tingkah Laku Modifikasi tingkah laku adalah suatu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi prinsip-prinsip pelaziman. Berikut adalah teknik modifikasi yang dapat digunakan bagi menangani masalah tingkah laku pelajar:-

Peneguhan Positif dan Peneguhan Negatif

Peneguhan positif adalah kebarangkalian berulangnya tingkah laku operan yang diingini (atau tidak diingini) ditambah. Peneguhan positif digunakan sebagai ganjaran untuk mendorong pelajar memberi tumpuan semasa belajar seperti memberi pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya. Manakala peneguhan negatif ialah kebarangkalian berulangnya tingkah laku operan ditambah dengan memindahkan atau menghapuskan stimuli yang menggangu. Contoh:- guru menghalau seorang murid yang membuat bising dari kelas akan dapat menambahkan peluang murid-murid lain supaya meneruskan aktiviti pembelajaran mereka tanpa gangguan. Denda Denda ialah tindakan yang dikenakan bertujuan untuk menghentikan sesuatu tingkah laku negatif. Ianya menggunakan hukuman yang memang diketahui oleh murid yang melanggar peraturan dan memastikan hukuman itu sesuai dan berpatutan.

    Menurut Skinner, denda hanya boleh memberi kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas itu biasanya murid itu akan mengulanginya semula. Contoh:- guru juga boleh memberhentikan tingkah laku yang tidak diingini yang dilakukan oleh pelajar dengan menukarkan tempat duduknya atau berjumpa dengannya selepas waktu belajar. Reverse Psyclogy Ia adalah kaedah menggunakan psikologi untuk memodifikasikan tingkah laku negative kepada positif. Ia memerlukan guru mahir dalam memahami psikologi pelajar yang berkenaan serta mengenali sikap, pandangan dan pemikiran dalamannya. Ia bertujuan untuk menginsafkan pelajar sekaligus membuang tingkah laku negatif dan membentuk tingkah laku yang baik. Shaping Shaping merupakan proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur kepada tindakbalas yang diharapkan. Proses shaping adalah tentukan matlamat tingkah laku, tentukan langkah untuk mencapai matlamat, kenalpasti ‘langkah pertama’ dan teguhkan setiap langkah sehingga tingkah laku baru telah dipelajari. Teknik ini perlu digunakan apabila pelajar itu tidak melakukan dengan sendiri tingkah laku yang diingini.

     Token Economy Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit, markah dan peratus. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin pelajar. Pelajar-pelajar diberi token apabila bertingkah laku seperti yang diingini dan token tersebut boleh ditukar dengan benda/ aktiviti lain yang berperanan sebagai peneguh. Lama-kelamaan token menjadi sesuatu peneguhan yang berharga dan ingin diperolehi. Kontrak (Lisan atau Bertulis) Membuat perjanjian secara lisan atau menandatangani kontrak merupakan salah satu cara yang berkesan untuk memodifikasikan tingkah laku negatif kepada positif. Contoh:-membuat kontrak formal dengan guru besar dapat menyakinkan pelajar bahawa dia akan dikenakan tindakan yang berat sekiranya melakukan kesalahan sebagaimana perjanjian yang telah dibuat.

     Kawalan Kendiri Tingkah laku ini merujuk kepada kebolehan individu mengawal tingkah laku sendiri. Mengawal diri dari tekanan situasi yang timbul secara tiba-tiba. Ia merujuk kepada kemampuan menahan diri dari godaan dan menangguhkan keseronokan. Ia dilakukan seperti berikut:- a) Menentukan tingkah laku yang ingin dimodifikasikan b) Mengumpulkan data c) Merancang program tindakan d) Menilai program e) Menamatkan program c) Positive Classroom Discipline Terdapat dua jenis tingkah laku bermasalah, iaitu tingkah laku bermasalah positif dan tingkah laku bermasalah negatif.

     Tingkah laku bermasalah positif merujuk kepada tingkah laku yang ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku bermasalah positif juga boleh menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa tingkah laku bermasalah positif ialah ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan juga proaktif. Contoh berdasarkan situasi dalam kelas 1 Amanah iaitu pasangan kembar Shira dan Shirin yang saling bersaing dan bergaduh semata-mata untuk menarik perhatian guru dalam kelas. Kelakuan pasangan kembar ini menggambarkan sikap yang proaktif di dalam kelas. Mereka berdua saling bersaing cuba menonjolkan diri dalam pelajaran demi menarik perhatian guru di dalam kelas. Walaupun tingkah laku saling bersaing dalam pelajaran ini dilihat sebagai satu tingkah laku yang positif tetapi ia boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ditambah lagi apabila persaingan di atara pasangan kembar diselangi dengan perasaan dengki antara mereka berdua dan menyebabkan berakhir dengan pergaduhan di dalam bilik darjah.

     Mengikut pendekatan teori tingkah laku, iaitu yang dipelopori oleh Pavlov, Thorndike dan Skinner berpendapat pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Mereka mengaitkan perhubungan rangsangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap rangsangan menimbulkan tindak balas dan pembelajaran yang berlaku akibat kaitan dengan rangsangan dan gerak balas. Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan pembelajaran yang dikenali sebagai pelaziman. Guru yang kurang daya inisiatif dari segi strategi dan teknik pengajaran akan gagal untuk menarik dan meransang minat murid-murid untuk mengikuti proses pembelajaran semasa di dalam bilik darjah. Begitu juga dengan rangsangan dalam bentuk arahan guru semasa di dalam bilik darjah juga membawa kepada terjadinya tingkah laku bermasalah ini. Arahan guru yang kurang jelas, tidak mudah difahami dan suara yang kurang kuat boleh menyebabkan murid-murid berasa keliru dan tidak tahu apa yang hendak dilakukan.

     Menurut Teori Tingkah Laku Behaviourisme, rangsangan dalam bentuk arahan guru telah gagal untuk menarik motivasi murid-murid mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Selain faktor guru yang menyebabkan berlakunya tingkah laku bermasalah, peranan keluarga juga memainkan peranan. Keluarga merupakan orang yang paling dekat perhubungan degan murid. Pengalaman daripada keluarga mempengaruhi perlakuan murid. Ibu bapa yang kurang meluangkan masa di rumah untuk anak-anak lantaran sibuk bekerja, begitu juga murid yang miskin juga kurang mendapat kasih sayang dari ibu bapa di rumah kerana adik-beradik yang ramai mendorong terjadinya tingkah laku bermasalah ini di sekolah. Anak-anak yang tidak mendapat cukup perhatian di rumah selalunya cuba mendapatkan perhatian daripada guru di sekolah. Seseorang anak selalunya mendapat perhatian daripada ibu bapa apabila berkelakuan tidak senonoh. Jika mereka tidak mengganggu ibu bapa selalunya dia tidak diberi perhatian.

     Situasi ini menggalakkan mereka berkelakuan negatif dan tidak menggalakkan mereka berkelakuan positif. Murid ini beranggapan bahawa perlakuan tidak senonoh adalah cara untuk mendapatkan perhatian guru. Keadaan inilah yang terjadi di dalam kelas 1 Amanah di mana pasangan kembar yang saling bersaing dalam usaha menarik perhatian guru. Disebabkan Cikgu Rozana tidak menyedari masalah ini maka mereka melayan dan mengganggu murid yang lain. Faktor psikologi, sosial dan nilai diri pelajar juga merupakan salah satu punca masalah tingkah laku bermasalah. Ada di kalangan pelajar yang berasa seolah-olah dibenci kerana mereka merasa banyak kekurangan apabila memasuki sekolah yang mempunyai set peraturan yang berbeza antara sekolah atau alam sekitarnya yang jauh berbeza. Pelajar kurang dorongan dan kurang cita-cita untuk mengejar kejayaan dalam bidang akademik.

     Di dalam kelas, mereka kurang mendapat perhatian jika guru sudah ada pra-anggapan bahawa kelas ini atau pelajar ini bodoh, degil atau nakal dan sebagainya. Keadaan inilah yang berlaku di dalam kelas 1 Amanah. Murid-murid dalam kelas tersebut yang terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga ditambah lagi dengan tahap pembelajaran yang lemah dan sering tidak membawa buku. Murid menyangka seolah-olah benci terhadap mereka dan reaksi mereka terhadap segala peraturan menyebabkan ingin memberontak. Kadangkala murid-murid tidak merasa puas hati apabila guru memuji dan mementingkan pelajar-pelajar yang berpakaian kemas dan mempunyai buku teks yang lengkap. Dalam mengatasi masalah tingkah laku bemasalah ini menjadi semakin ketara, oleh itu langkah-langkah mengatasi haruslah segera diambil. Setiap pihak memainkan peranan dalam menangani masalah tingkah laku di kalangan murid-murid.

      Dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan minat murid dalam bilik darjah maka guru harus mengenali latar belakang murid dan mengkaji kebolehan dan minat mereka. Dengan ini pelajaran yang disampaikan sejajar dengan kebolehan dan minat, dengan ini komunikasi berkesan akan wujud. Guru harus memanggil nama pelajar semasa menyoal dan ini membentuk suasana yang mesra antara guru dengan pelajar . Di samping itu, penyampaian arahan dan pengajaran guru hendaklah jelas dan mudah diikuti oleh murid-murid agar mereka terangsang dan tertarik untuk meneruskan proses pembelajaran. Selain itu juga, kemahiran komunikasi yang berkesan haruslah dikuasai oleh guru-guru. Ini kerana amalan komunikasi yang berkesan di dalam bilik darjah akan membawa hasil pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.

      Untuk mengamalkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah, guru harus menguasai kemahiran-kemahiran penggunaan kaedah dan teknik mengajar, khasnya teknik menyoal. Sebagai seorang penyampai ilmu pengetahuan, guru dikehendaki berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan murid-muridnya agar dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. Guru yang mempunyai komunikasi yang berkesan ialah guru yang boleh bertutur atau menulis dengan jelas dan tepat. Kemahiran komunikasi ini membolehkan murid-murid mengikuti pelajaran yang diajarkan dengan lebih tepat. Guru hendaklah bertutur dengan intonasi yang sesuai agar tidak membosankan murid. Guru juga perlulah bersemangat tinggi dalam penyampaiannya. Penggunaan pergerakan fizikal, gerak isyarat dan memek muka semasa menerangkan sesuatu pelajaran akan memudahkan pemahaman dan menarik minat perhatian pelajar untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Selain itu, tingkah laku guru yang membenarkan pelajar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti tetapi pada masa yang sama dapat mengekalkan disiplin bilik darjah.

      Guru perlu merangsang pelajar untuk mengemukakan soalan-soalan dalam bilik darjah. Suasana bilik darjah akan lebih mesra dan tenang jika guru dapat menyelitkan humor dan unsur-unsur kecindan semasa proses mengajar dilakukan. Guru harus bersikap positif dan bertutur dengan bahasa yang baik serta bercakap tentang perkara-perkara yang baik dan benar. Guru seharusnya mengelak daripada mengkritik idea atau pendapat pelajar yang salah atau tidak tepat. Malah guru perlu memberi peneguhan positif dan cuba memperbaiki jawapan murid yang kurang tepat dan menggalakkan mereka mencuba lagi jika jawapan salah. Dengan ini, suasana sosioemosi bilik darjah akan lebih tenang dan relaks dan menggalakkan penglibatan murid secara aktif dan komunikasi guru dengan pelajar lebih terbuka. Oleh itu, dengan adanya kemahiran komunikasi yang berkesan dalam kalangan guru-guru menyebabkan murid-murid tidak terdorong ke arah melakukan tingkah laku yang bermasalah dalam bilik darjah.

      Dalam pengurusan disiplin dalam bilik darjah juga dapat dipraktikkan dengan memberi peneguhan kepada pelajar samada dalam bentuk peneguhan positif atau peneguhan negatif. Peneguhan positif terdiri daripada memberi ganjaran, pujian, hadiah untuk hasil kerja pelajar dan supaya pelajar mewujudkan tingkah laku yang membina dan positif serta dikaitkan dengan perasaan kegembiraan. Mengubah tingkah laku dengan memberi ganjaran kepada tingkah laku yang diingini dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Penggunaan peneguhan yang sistematik boleh membentuk tingkah laku seperti yang dikehendaki. Tingkah laku menjadi kurang atau lemah jika tidak diikuti dengan pengukuhan. Kesimpulan Sebagai kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa terdapat berbagai-bagai tingkah laku masalah di kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

       Tingkah laku bermasalah ini adalah disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan berlakunya salah laku ini. Faktor fizikal bilik darjah, faktor persekitaran rumah dan juga faktor peranan yang dimainkan oleh guru itu sendiri semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu, berbagai cara dan langkah telah diambil dalam membantu guru dalam menangani masalah tingkah laku bermasalah di kalangan murid-murid di dalam bilik darjah dari terus mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

RUJUKAN

Abdullah Sani Yahaya. (2005). Mengurus Disiplin Pelajar. Pahang: Bentong Pts Publication & Distributors Sdn Bhd. Disiplin Asertif (2010). Dicapai pada 20/12/2010 dari http://treebuilder.blogspot.com/2010/11/disiplin-asertif

html Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Nota PISMP: Disiplin asertif. Dicapai pada 20/12/2011 dari http://notapismp.blogspot.com/2010/05/disiplin asertif.

html. Merapatkan jurang pendidikan. (2007). Dicapai pada 20/01/2012 dari http://www.bppt.com.my/resources/download.php?id… Modifikasi tingkah laku. Dicapai pada 15/01/2012 dari http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=modifikasi%20tingkah%20laku&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fmysalawati.21classes.com%2Fpub%2Fmysalawati%2Ftingkahlaku_bermasalah.doc&ei=oZU

NordinTahir. (2011). Modifikasi tingkah laku. Dicapai pada 15/01/2012 dari http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/moditifikasi-tingkahlaku-kpli.pdf

Perkembangan fizikal, sosial dan emosi kanak-kanak cerdas pintar. (2010). Dicapai pada 23/01/2012 dari http://www.fskpm.upsi.edu.my/…/strategi_pengajaran_dan_pembelajaran.php

Rahsia individu pintar cerdas dan masalah mereka. (2010). Dicapai pada 22/01/2012 dari http://www. freewebs.com/truesenfa/bab1.htm/

Topik 7: Pengurusan bilik darjah.Dicapai pada 15/01/2012 dari http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=modifikasi%20tingkah%20laku&source=web&cd=7&ved=0CFoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.freewebs.com%2Foum1%2FBilikDarjah.ppt&ei=N

By studentcreative2012 Posted in Lain-lain

Contoh- RPH 3 (Lengkap)

JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN

RPH Mengandungi 3 tahap iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi. Tahap-tahap ini membezakan cara penyampaian guru terhadap 3 keadaan kelas yang memiliki keupayaan intelektual yang berbeza. Oleh itu guru perlu mengenal pasti dahulu keadaan pelajar bagi penyampaian yang berkesan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHAP RENDAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHAP SEDERHANA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHAP TINGGI

Setiap RPH di atas perlu ada penambahbaikan dari masa ke semasa. Tujuannya adalah setiap RPH yang dibuat oleh guru perlu dikaji semula bagi mengurangkan kelemahan yang sedia ada dan penambahbaikan.

RPH RENDAH PENAMBAHBAIKAN

RPH SEDERHANA PENAMBAHBAIKAN

RPH TINGGI PENAMBAHBAIKAN

Komen-komen dibentuk bagi mencapai tujuan pembelajaran yang bernas dan terperinci.

RPH TAHAP RENDAH – DAH KOMEN

RPH TAHAP SEDERHANA – DAH KOMEN

RPH TAHAP TINGGI – DAH KOMEN

By studentcreative2012 Posted in RPH

Contoh RPH 2

 

RPH-Contoh 2

Kaedah Problem Based Learning

RPH- Contoh 2 (Pendidikan Moral)

RPH contoh 2 ini adalah contoh Rancangan Pengajaran Harian bagi Subjek Pendidikan Moral. Contoh ini adalah mengikut format sekarang dan format tersebut boleh diguna pakai namun bukan mengikut format terkini, Oleh itu sila rujuk pensyarah bagi memastikan format yang terkini mengikut piawaian semasa….

By studentcreative2012 Posted in RPH

Contoh RPH 1

RPH- Contoh 1

RPH contoh 1 ini adalah contoh Rancangan Pengajaran Harian bagi Subjek Perdagangan. Contoh ini adalah mengikut format sekarang dan format tersebut boleh diguna pakai namun bukan mengikut format terkini, Oleh itu sila rujuk pensyarah bagi memastikan format yang terkini mengikut standard semasa….

By studentcreative2012 Posted in RPH

Borang Soal Selidik

Borang Soal Selidik

Borang Soal Selidik ini diguna pakai dalam kajian ringkas kami…Borang soal selidik ini merangkumi soalan-soalan yang ditujuakan khas bagi guru-guru yang mengajar dan mempunyai pengalaman berhadapan dengan situasi pelajar yang lemah dalam menjalani peperiksaan. Kajian kami menggunakan kaedah soal selidik ini bagi mencari jawapan terhadap persoalan-persoalan kajian dengan lebih menyeluruh dan terperinci. Anda boleh meniliti soalan-soalan tersebut dengan klik link di atas (Tulisan Biru)…..

Penyelidikan Ringkas Isu Kepelbagaian Pelajar

PENYELIDIKAN RINGKAS

RELEVAN PEPERIKSAAN DIMANSUHKAN DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN PELAJAR LEMAH WAKTU PEPERIKSAAN: SATU KAJIAN KES

Kajian Ringkas ini dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan peperiksaan bagi mencungkil atau memperlihatkan potensi sebenar pelajar terutama bagi pelajar lemah akademik. Sesungguhnya setiap pelajar itu, mempunyai potensinya yang tersendiri. Mengkaji relevan pemansuhan peperiksaan juga menjadi topik utama bagi kajian ini. Untuk maklumat selanjutnya sila buka link di atas….tq